Co robimy?

Działalność Fundacji skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych różnorodnymi trudnościami życiowymi, we wszystkich obszarach życia związanych z edukacją, funkcjonowaniem rodziny, zaspokajaniem podstawowych potrzeb materialnych i psychicznych. Wszelkie podejmowane przez fundację działania mają na celu kompensowanie dzieciom i młodzieży ich bardzo trudnych warunków życiowych w taki sposób, aby były one w stanie osiągnąć dojrzałość psychiczną i społeczną do godnego, wartościowego osobiście i społecznie dorosłego życia. Rodzina dysfunkcyjna to bardzo szerokie pojęcie. Każda sytuacja trudna, kryzysowa, choroba, kataklizm, zdarzenie losowe pozbawiające nas poczucia bezpieczeństwa (utrata pracy, wypadek w rodzinie, nagła choroba) czyni z nasze rodziny okresowo rodzinę, która nie funkcjonuje harmonijnie i prawidłowo. Problemem, który dezorganizuje życie rodziny są często trudności rozwojowe dzieci, problemy edukacyjne, społeczne, zdrowotne.
Pomagamy przede wszystkim:
-dzieciom i młodzieży:
– z rodzin, w których występują zjawisko patologii społecznej (problem alkoholowy, narkomania, przestępczość i inne);
– doświadczających przemocy w rodzinach;
– osieroconych i częściowo osieroconych (społecznie lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych, adopcyjnych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
– które na skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyją w ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, mają ograniczone możliwości edukacji;
– z różnorodnymi deficytami i dysfunkcjami rozwojowymi i trudnościami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo,
– przewlekle chorych, terminalnie chorych i/lub, w rodzinach których występuje przewlekła lub terminalna choroba;
– ich rodzinom:
– poradnictwo wychowawcze, pomoc psychologiczna dzieciom, młodzieży i rodzicom, pomoc edukacyjna, pomoc materialna i finansowa w sytuacjach przedłużającego się bezrobocia, ubóstwa, problemów materialno – bytowych, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia;
– a także dzieciom, młodzieży i rodzicom, wobec których istnieje wskazanie podjęcia działań profilaktycznych oraz rodzinom i środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym.