My dla Was

„W edukacyjnej bliskości”- to cykl zajęć wzmacniających edukację językową (język polski i język angielski), kreatywność i otwartość na własny rozwój. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w terenów wiejskich, o trudniejszym dostępie do wsparcia edukacyjnego oraz dzieci pochodzenia ukraińskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na barierę językową. Projekt obejmuje zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego i warsztaty twórczej aktywności (kreatywnego rozwoju). W ramach projektu realizowane są zajęcia z języka angielskiego i warsztaty aktywności twórczej dla dzieci, młodzieży oraz ich bliskich-podopiecznych świetlicy w Dobrzenicy przez okres lipiec-listopad 2021. W terminie wrzesień-listopad 2021 odbywać się będą zajęcia z języka polskiego i języka angielskiego dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego z Piaseczna i okolic. Ponadto 2 razy w miesiącu będą organizowane w ramach wolontariatu spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży polsko-ukraińskiej. Koordynator projektu Joanna Szewczyk- joanna.szewczyk@pomozdorosnac.pl Projekt finansowany jest w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Istotą projektu jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz ich bliskim doświadczającym kryzysu psychicznego. W tym celu na terenie powiatu piaseczyńskiego powstaje Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, którego celem jest bezpłatne, profesjonalne wsparcie terapeutyczne w najbliższym środowisku dziecka, czyli w formule innej niż tradycyjna pomoc ambulatoryjna.

W ramach ŚCZP funkcjonują wielospecjalistyczne zespoły. Pomocą, oprócz osoby doświadczającej kryzysu, mogą być objęci także rodzina i rówieśnicy. Chodzi o pomoc zintegrowaną, wielowymiarową. Dlatego w system wsparcia zaangażowane są różne instytucje i specjaliści.

Fundacja Pomóż Dorosnąć w ramach projektu realizuje zadanie związane z profilaktyką.

W ramach podejmowanych działań zaplanowane są warsztaty profilaktyki zdrowia psychicznego dla uczniów kl. 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ponadto organizowane będą Pikniki dla mieszkańców każdej gminy w powiecie piaseczyńskim, na które już teraz zapraszamy.

Koordynatorem profilaktyki jest Kinga Krupa.

Kontakt: mail kinga.krupa@pomozdorosnac.pltel. +48 506 508 213

Rodziców szukających wsparcia dla swoich dzieci zachęcamy do kontaktu z Centrum Koordynacji, gdzie zostaną udzielone wszelkie informacje oraz pomoc.

Rejestracja odbywa się telefonicznie pod nr 22 7576820, w godz. 9-21, od poniedziałku do piątku.

Mail: ck.sczp@piaseczno.pl

Projekt realizowany jest przez trzy lata do 30 czerwca 2023 roku i finansowany ze środków unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Przez kolejne 5 lat wszystkie podmioty zaangażowane w jego realizację są zobowiązane utrzymać trwałość świadczeń pomocowych według modelu wypracowanego w projekcie.

Liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach którego podmiotem pomocy specjalistycznej jest Poradnia EZRA w Piasecznie. Partnerami są: Powiat Piaseczyński, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, a także Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie (Tarczyńskie Centrum Medyczne) oraz Fundacja Pomóż Dorosnąć. Każda z wymienionych placówek ma swoją ważną i konkretną rolę w systemie pomocy. To ważne – ponieważ projekt stanowić ma spójny i dobrze skoordynowany system pomocy dzieciom i młodzieży odpowiedni do natężenia zdiagnozowanych problemów emocjonalnych.

Zajęcia są adresowane do dzieci i młodzieży mających trudności społeczne i emocjonalne takie jak niska samoocena, niska kontrola emocji, zahamowanie, nadpobudliwość, trudności we współpracy w grupie. Poprzez aktywne formy (gry, zabawy, zadania) uczestnicy mają okazję poznać zasady panujące między ludźmi, nauczyć się rozpoznawać granice swoje i innych, rozróżniać emocje i komunikować o nich.

Zajęcia ogłaszane są na bieżąco w aktualnościach oraz na facebooku fundacji.

kontakt:
mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl
tel.: 506 508 213

Konsultacje psychologiczne adresowane są dla rodziców doświadczających trudności w relacji ze swoimi dziećmi, trudności wychowawczych, zaniepokojonych zachowaniem dziecka.

kontakt:
mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl
tel.: 506 508 213

Terapia prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym. Adresatami terapii jest młodzież, młodzi dorośli, rodzice.

kontakt:
mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl
tel.: 506 508 213

W ramach Klubu Uczniak prowadzone są zajęcia edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Zajęcia ogłaszane są na bieżąco w aktualnościach oraz na facebooku fundacji.

kontakt i zapisy:
uczniak@pomozdorosnac.pl

Fundacja od września 2020 r. jest partnerem Projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński” Nr POWR.04.01.00-00-D215/17

Istotą projektu jest wdrożenie na terenie powiatu piaseczyńskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, którego celem jest zwiększenie dostępności do profesjonalnego wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu ze względu na pojawiające się kryzysy.

Rolą Fundacji Pomóż Dorosnąć jest promowanie zdrowia psychicznego oraz realizacja działań profilaktycznych.

Głównymi działaniami są warsztaty dla:

  •  – uczniów klas 7-8 w szkołach podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu piaseczyńskiego,
  •  – rodziców,
  •  – specjalistów na co dzień współpracujących w instytucjach działających na rzecz dziecka i rodziny,

dotyczące tematyki zdrowia i kryzysu psychicznego, zarządzania stresem, komunikacji i współpracy z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, rozwijania umiejętności rodzicielskich i nauczycielskich potrzebnych w budowaniu odporności psychicznej od najmłodszych lat.

kontakt do koordynatora profilaktyki:
Kinga Krupa
mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl
tel.: 506 508 213

W ramach swoich działań fundacja stara się wspierać dzieci i młodzież z rodzin borykających się z trudnościami materialnymi i bytowymi.

Forma i okres udzielanej pomocy ustalana jest indywidualnie w miarę potrzeb rodziny oraz możliwości fundacji.

Udzielane formy wsparcia:
– Zapomog
– Stypendia
– Organizacja zbiórek pieniędzy na określony cel
– Zbiórki 1% na określony cel

kontakt:
Kinga Krupa:
506 508 213
kinga.krupa@pomozdorosnac.pl

Pomoc rzeczowa
Kontakt:
Ewa Zybczyńska
600 825 588

Ważnym elementem działalności Fundacji Pomóż Dorosnąć są wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży oraz półkolonie o charakterze socjoterapeutycznym i rekreacyjnym.  
Planowane obozy oraz półkolonie ogłaszane są na bieżąco w aktualnościach oraz na facebooku fundacji.

kontakt:
mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl
tel.: 506 508 213