Co robimy?

 • Co robimy

Działalność Fundacji skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych różnorodnymi trudnościami życiowymi, we wszystkich obszarach życia związanych z edukacją, funkcjonowaniem rodziny, zaspokajaniem podstawowych potrzeb materialnych i psychicznych. Wszelkie podejmowane przez fundację działania mają na celu kompensowanie dzieciom i młodzieży ich bardzo trudnych warunków życiowych w taki sposób, aby były one w stanie osiągnąć dojrzałość psychiczną i społeczną do godnego, wartościowego osobiście i społecznie dorosłego życia.

Rodzina dysfunkcyjna to bardzo szerokie pojęcie. Każda sytuacja trudna, kryzysowa, choroba, kataklizm, zdarzenie losowe pozbawiające nas poczucia bezpieczeństwa (utrata pracy, wypadek w rodzinie, nagła choroba) czyni z nasze rodziny okresowo rodzinę, która nie funkcjonuje harmonijnie i prawidłowo. Problemem, który dezorganizuje życie rodziny są często trudności rozwojowe dzieci, problemy edukacyjne, społeczne, zdrowotne.

Pomagamy przede wszystkim:

 • dzieciom i młodzieży:
  • z rodzin, w których występują zjawisko patologii społecznej (problem alkoholowy, narkomania, przestępczość i inne);
  • doświadczających przemocy w rodzinach;
  • osieroconych i częściowo osieroconych (społecznie lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych, adopcyjnych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
  • które na skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyją w ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, mają ograniczone możliwości edukacji;
  • z różnorodnymi deficytami i dysfunkcjami rozwojowymi i trudnościami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo,
  • przewlekle chorych, terminalnie chorych i/lub, w rodzinach których występuje przewlekła lub terminalna choroba;
 • ich rodzinom – poradnictwo wychowawcze, pomoc psychologiczna dzieciom, młodzieży i rodzicom, pomoc edukacyjna, pomoc materialna i finansowa w sytuacjach przedłużającego się bezrobocia, ubóstwa, problemów materialno – bytowych, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia;
 • a także dzieciom, młodzieży i rodzicom, wobec których istnieje wskazanie podjęcia działań profilaktycznych oraz rodzinom i środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

Pomoc realizujemy w szczególności poprzez:

 • tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych, terapeutycznych, opiekuńczo – wychowawczych, działających w obszarze psychopedagogicznego wspomagania dziecka i rodziny oraz psychoedukacji i profilaktyki;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej dla nauczycieli i rodziców;
 • organizowanie wyjazdów psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji młodzieży);
 • finansowanie działań związanych z edukacją i szeroko pojętym rozwojem dzieci i młodzieży;
 • organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia) swoim podopiecznym;
 • przyznawanie stypendiów za wysiłki edukacyjne;
 • udzielanie zapomóg losowych i związanych z potrzebami edukacyjno – bytowymi, w tym finansowanie lub dofinansowanie dożywiania w stołówkach szkolnych;
 • pomoc w gromadzeniu funduszy na leczenie i terapię dzieci, młodzieży, rodziców wymagających takiej pomocy;
 • prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców;
  organizowanie akcji charytatywno – profilaktycznych – happeningów, koncertów, kiermaszów, loterii, warsztatów itp. służących propagowaniu idei pomocowych i profilaktycznych Fundacji oraz pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową;
 • organizacja i promowanie wolontariatu na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.

Działalność Fundacji szczegółowo określa paragraf 3 Statutu.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Fundacja Pomóż Dorosnąć jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Dokumenty: