Program stypendialny

PROGRAM STYPENDIALNY

Dla kogo?

Dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, zmotywowanych do osiągania pozytywnych wyników edukacyjnych, starających się na miarę swoich możliwości rozwijać swoje zainteresowania, talenty.

 

Jak wnioskować?

Stypendia przyznawane są na wniosek szkół lub rodziców. W imieniu szkoły wniosek o stypendium złożyć może pedagog szkolny, wychowawca lub nauczyciel przedmiotu. Wnioski przyjmowane są jedynie w formie pisemnej (uwzględniamy skany), bezpośrednio w siedzibie Fundacji lub korespondencyjnie pocztą tradycyjną lub mailową na adres: fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net. Wniosek powinien być zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Aktualnie nie stosujemy żadnych formularzy wniosków, prosimy o wnioski sformułowane samodzielnie przez osobę zgłaszającą dziecko do stypendium.

 

We wniosku należy podać:

  • Imię i nazwisko ucznia, wiek, klasę, nazwę, adres, telefon szkoły;
  • Opis sytuacji rodzinnej, materialnej ucznia;
  • Wyniki edukacyjne ucznia, jego motywację do nauki, zaangażowanie w swoją edukację, zainteresowania, pasje, postępy w nauce, osiągnięcia edukacyjne, ogólną ocenę postawy społecznej ucznia ( zaangażowanie w życie klasy i szkoły).

 

Realizacja stypendium

Stypendia przelewamy na wskazane przez rodzica lub pedagoga konto bankowe lub wypłacamy gotówkowo w siedzibie Fundacji po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wypłaty.

 

Rodzaje stypendiów i kryteria ich przyznawania:

 

zdjęcie/ikona

EDUKACYJNE – Stypendia edukacyjne są przyznawane nie tyle za wybitne wyniki szkolne (choć oczywiście jeśli  wyniki takie osiąga uczeń z rodziny obciążonej trudnościami, pragniemy nagradzać go za to stypendium), ale za czynione przez ucznia postępy, za widoczny progres w jego edukacji i postawie społecznej (motywacji, aktywności społecznej, edukacyjnej). Zależy nam bardzo, aby dzieci i młodzież żyjąca w trudnych warunkach bytowo – rodzinnych uwierzyła, że warto się starać o dobre wykształcenie, że chcemy im pomagać rozwijać swój potencjał edukacyjny, zainteresowania, uzdolnienia. Bardzo ważnym warunkiem przyznania stypendium jest pozytywna postawa społeczna ucznia. Nie możemy przyznać stypendium dziecku, które swoim zachowaniem podąża w kierunku patologii społecznej i nie czyni żadnych starań, aby zmienić swoje życie.  Rodziców i pedagogów kierujących wnioski o stypendium prosimy o monitorowanie sytuacji uczniów i przekazywanie Fundacji informacji na ten temat. Wystarczy krótka informacja e-mailem na koniec roku szkolnego o postępach ( lub ich braku) czynionych przez ucznia.

 

Stypendia edukacyjne wypłacamy w trzech formach:

Jednorazowe – za osiągnięcia i postępy edukacyjne

Termin składania  wniosków:   czerwiec – wrzesień danego roku

Termin realizacji stypendium:    październik/listopad tego samego roku

(za danym rok szkolny wypłacane są stypendia w roku                                                         szkolnym następnym np. za rok szkolny 2016/2017 –                                                                    październik/listopad 2017 r.)

Wysokość stypendiów jednorazowych:

  • dla szkół podstawowych – 150 PLN
  • dla szkół ponadpodstawowych – 300 PLN

 

całoroczne –  za stały postęp edukacyjny.

 

O przyznaniu tego stypendium decyduje Zarząd Fundacji na podstawie otrzymanego wniosku i na podstawie dotychczasowej historii życia/edukacji młodego człowieka. Stypendia takie  otrzymują nasi podopieczni, których znamy od kilku lat i obserwujemy stały, konsekwentny progres w ich życiu i edukacji.

 

Wnioski o ten rodzaj stypendium można składać w ciągu całego roku.

 

Stypendia te wypłacane co miesiąc w kwocie od 50 zł do 250 zł.

 

okresowe – związane z określoną sytuacją edukacyjno – życiową ucznia, zwykle jakimś trudnym, losowym wydarzeniem w rodzinie i niemożnością finansowania określonych potrzeb edukacyjnych dziecku.

 

Wnioski o ten rodzaj stypendium można składać w ciągu całego roku.